Prenumeruok žurnalą ir laimėk kelionės čekį

2019 m. gegužės 31 d. 10:56

Tėvo dienos proga žurnalas „National Geographic Lietuva" Jus kviečia keliauti ir skelbia konkursą! Užsisakykite sau ar dovanokite žurnalo „National Geographic Lietuva" 12 mėn. prenumeratą ir laimėkite 1700 EUR vertės kelionės čekį, kurį išleisite pas pasirinktą kelionės organizatorių. Konkursas vyksta 2019 m. gegužės 31-birželio 30 d.

Akcijos taisyklės

1. Organizatorius
1.1. VšĮ „Atverk pasaulį" (juridinio asmens kodas: 305026386, reg. buveinės adresas: Sėlių g. 8, LT08124 Vilnius) (toliau - „Organizatorius") organizuoja akciją „Skaityk ir keliauk!" (toliau - „Akcija"), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau - „Taisyklės").


2. Akcijos sąlygos ir laikotarpis
2.1. Akcija vyksta nuo 2019 m. gegužės 31 d. iki 2019 m. birželio 30 d. (imtinai).


3. Akcijos dalyviai
3.1. Akcijos dalyvis - asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.2. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, žurnalo „National Geographic Lietuva" darbuotojai ir bendradarbiai, bendrovių UAB „KPMS ir partneriai" darbuotojai bei kiti asmenys, kuriuos Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai samdo Akcijai organizuoti ir/ar vykdyti, taip pat šių asmenų artimieji giminaičiai.
3.3. Akcijoje negali dalyvauti jaunesni nei 14 (keturiolikos) metų asmenys. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų ar rūpintojų sutikimu. Jaunesnis nei 18 metų asmuo registruodamasis dalyvauti Akcijoje patvirtina, kad yra gautas tėvų ar rūpintojų sutikimas, bei kad tėvai ar rūpintojai susipažino su Taisyklėmis.


4. Registracija
4.1. Akcijoje dalyvauja visi asmenys 2019 m. gegužės 31-birželio 30 d. įsigiję žurnalo „National Geographic Lietuva" 12 mėn. prenumeratą bei aktyvinę ją ir prenumeratos registracijos formoje įvedę savo vardą, pavardę bei el. pašto adresą.
4.2 Jau esami „National Geographic Lietuva" prenumeratoriai gali dalyvauti konkurse pirkdami metinės prenumeratos dovanų čekį draugams ir artimiesiems arba pratęsdami turimą prenumeratą metams (12 mėn.).


5. Prizai
5.1. Akcijoje dalyvaujantis asmuo gali laimėti Organizatoriaus įsteigtą prizą: 1700 EUR vertės kelionės čekį, kurį galės išleisti pas pasirinktą kelionės organizatorių:
• Akcijos prizas nėra keičiamas į pinigus ir turi būti panaudotas vienu kartu.
• Kelionės organizatorius turi būti pasirinktas ne vėliau nei iki 2019 m. liepos 31 d.
• Pasirinktos kelionės datos turi būti nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. liepos 31 d.
• Jei kelionės vertė yra mažesnė už nurodomą prizo vertę, pinigų skirtumas nėra kompensuojamas. Yra laikoma, kad prizas buvo panaudotas.
• Prizu pasinaudoti gali jį laimėjęs Akcijos dalyvis kartu su pasirinktais artimaisiais ar draugais, organizuojant bendrą kelionę. Visi keleiviai turi keliauti kartu ta pačia transporto priemone ir ta pačia data. Jei kelionės vertė viršija prizo sumos vertę, laimėjęs Akcijos dalyvis sumoka kelionės organizatoriui trūkstamą sumą.
• Mokesčius, taikomus prizui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, apmoka konkurso Organizatorius.


6. Laimėtojo atranka
6.1. Prizo laimėtojas bus išaiškintas kompiuteriu atsitiktinės atrankos būdu iš duomenų bazės, kurioje bus registruojami visi Akcijos dalyviai. Laimėtojas bus išrinktas iki 2019 m. liepos 1 d.


7. Laimėtojų informavimas bei Prizų atsiėmimas
7.1. Prizo laimėtojas bus skelbiamas žurnalo „National geographic Lietuva" Facebook.com paskyroje kitą darbo dieną po laimėtojo išaiškinimo.
7.2. Su laimėtoju dėl prizo bus susisiekta asmeniškai jo pateiktu el. paštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo laimėtojo išaiškinimo.
7.3. Jei laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Organizatoriaus laiško gavimo neatsako į Organizatoriaus laišką - prizas grąžinamas į prizų fondą.
7.4. Jeigu bus pateiktas neteisingas elektroninis paštas, prizas nebus įteiktas ir Akcijos dalyvis neteks teisės reikalauti prizo ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su prizo netekimu ir/ar dalyvavimu Akcijoje.


8. Ginčų nagrinėjimo tvarka
8.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
8.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti Akcijos laikotarpiu ar ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas pasibaigus Akcijai adresu VšĮ „Atverk pasaulį", Sėlių g. 8, LT08124 Vilnius, arba el. paštu pranesimai@nationalgeographic.lt
8.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.


9. Asmens duomenų apsauga
9.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Akcijos dalyvių asmens duomenys nebus teikiami jokiems duomenų gavėjams.
9.2. Akcijos metu surinkti Akcijos dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė ir el. pašto adresas) bus naudojami Akcijos vykdymo tikslais. Laimėtojo vardas ir pavardė bus paskelbti žurnalo „National Geographic Lietuva" Facebook profilyje https://www.facebook.com/National.Geographic.Lietuva . Dalyvaudamas Akcijoje, asmuo išreiškia savo sutikimą dėl jo vardo ir pavardės naudojimo šioje Taisyklių dalyje nurodytais būdais.
9.3. Akcijos dalyviai dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Akcijos dalyviai taip pat turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius savo asmens duomenis.


10. Atsakomybė
10.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.
10.2. Organizatorius neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su prizų kokybe.


11. Kitos sąlygos
11.1. Akcijos dalyviai, registruodamiesi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, patvirtina savo sutikimą dalyvauti Akcijoje.
11.2. Akcijos dalyviai, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.
11.3. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
11.4. Prizai į pinigus ir kitus daiktus nėra keičiami. Už neatsiimtus prizus dalyviams nėra atlyginama.
11.6. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje interneto svetainėje http://www.nationalgeographic.lt/  
11.7 Kilus klausimams, galima kreiptis šiuo el. pašto adresu: pranesimai@nationalgeographic.lt


12. Prenumeratų nuorodos

Prenumeruokite: https://www.nationalgeographic.lt/lt/prenumerata/
Tęskite prenumeratą: https://www.nationalgeographic.lt/lt/prenumerata/prenumeratos-pratesimas/
Dovanokite prenumeratą: https://www.nationalgeographic.lt/lt/prenumerata/dovanok-prenumerata/

 

 

Dar Šiame numeryje: